Skip to content

Cart

Your cart is empty

Regulamin korzystania z karty podarunkowej w sklepach Vanda Novak

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 • Wystawca – Vanda Novak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000712700, nip: 6751632399, regon: 369217883 z siedzibą w Krakowie (31-511), ul. Rakowicka 11, o kapitale zakładowym 10.950 zł;
 • Sklep stacjonarny – punkt sprzedaży towarów prowadzony przez wystawcę znajdujący się pod adresem: warszawa, ul. Mokotowska 51-53 lok. 65, 00-542 warszawa,
 • Sklep internetowy – strona internetowa, za pośrednictwem której wystawca prowadzi sprzedaż towarów, pod adresem: www.vandanovak.com;
 • Karta podarunkowa lub karta – karta oraz przypisane do niej punkty, które stanowią razem bon towarowy, albo – jeżeli karta jest wydana w formie elektronicznej – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca posiadacza do jej realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym;
 • Saldo – aktualna ilość punktów przypisanych do karty podarunkowej,
 • Nabywca – osoba, która nabywa kartę podarunkową od wystawcy;
 • Posiadacz – nabywca lub inna dowolna osoba trzecia, która posiada kartę podarunkową,
 • Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.

 • KARTA PODARUNKOWA

  1. Karta podarunkowa umożliwia dokonanie zakupu towaru w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym wystawcy oraz dokonanie zapłaty za towar za pomocą użycia przypisanych do karty punktów.
  2. Karta podarunkowa ma postać karty papierowej lub karty elektronicznej. Karta w formie papierowej nabywana jest w sklepie stacjonarnym. Karta w postaci elektronicznej nabywana jest w sklepie internetowym i wysyłana jest na adres emaliowy nabywcy. Nabywca, który nabył kartę w sklepie internetowym może otrzymać kartę w wersji papierowej wyłącznie na swoje wyraźne życzenie. W tym wypadku karta zostanie wysłana na wskazany przez nabywcę adres na koszt wystawcy.
  3. Każda karta podarunkowa zawiera unikalny kod.
  4. Do każdej karty podarunkowej, w chwili jej wydania, jest przypisywana ilość punktów, w ilości 300, 500 lub 1000 – w zależności od wyboru nabywcy.
  5. Każdy punkt przypisany do karty podarunkowej odpowiada wartości 1 zł (jednego złotego).
  6. Wartość karty podarunkowej w złotych odpowiada ilości punktów przypisanych do tej karty.
  7. Karta podarunkowa wystawiana jest na okaziciela.
  8. Karta podarunkowa zakupiona w sklepie stacjonarnym nie podlega zwrotowi.
  9. Nabywca, który nabył Kartę Podarunkową wydaną w formie papierowej lub elektronicznej (jako indywidualnie przyznany unikatowy kod) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może bez wskazania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni, przez złożenie Wystawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu (formularza odstąpienia).
  10. Odstępując od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej nie skorzysta z niej. Jeżeli w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej a odesłaniem Karty Podarunkowej Wystawcy, Nabywca/Posiadacz zrealizował Kartę Podarunkową, Wystawca jest zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca/Posiadacz wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.
  11. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  12. Saldo punktów przypisanych do karty podarunkowej nie podlega oprocentowaniu, powiększeniu ani waloryzacji.
  13. Do karty podarunkowej nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  14. Karta podarunkowa ma termin ważności 12 miesięcy od daty wydania.
  15. Po upływie terminu ważności karty podarunkowej nie jest możliwa realizacja uprawnień z nią związanych, nawet jeśli saldo na karcie w chwili upływu jej ważności jest większe niż zero. Nabywcy ani innemu posiadaczowi karty nie przysługują roszczenia o zwrot jakiejkolwiek kwoty z tytułu niewykorzystania punktów przypisanych do karty w okresie jej ważności.
  16. Zakazana jest sprzedaż karty podarunkowej za cenę przewyższającą kwotę stanowiącą aktualne saldo karty.


 • WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

  1. Do wydania karty podarunkowej uprawniony jest wyłącznie Wystawca.
  2. Kartę podarunkową wydaje się w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym, przy czym w sklepie internetowym kartę podarunkową można uzyskać wyłącznie w postaci elektronicznej.
  3. Wystawca wydaje kartę podarunkową nabywcy w zamian za zapłatę przez nabywcę na rzecz wystawcy ceny odpowiadającej w złotych ilości punktów przypisanych do karty podarunkowej, tj. 300 zł, 500 zł lub 1000 zł.
  4. Zakup karty podarunkowej nie podlega żadnym rabatom.
  5. Zapłaty za kartę podarunkową dokonuje się w gotówce, kartą płatniczą lub w innej formie przewidzianej w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Zapłaty za kartę podarunkową nie można dokonać z wykorzystaniem innej karty podarunkowej.
  6. Środki pieniężne przekazane przez nabywcę z tytułu zapłaty ceny za kartę podarunkową stają się własnością wystawcy z chwilą ich uiszczenia.
  7. Sprzedaż karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  8. Wystawca nie wystawia faktury vat z tytułu dostawy karty podarunkowej.


 • REALIZACJA KARTY PODARUNKOWEJ

  1. Za pomocą karty podarunkowej posiadacz może dokonać, w terminie ważności tej karty, zapłaty za towary zakupione w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym wystawcy.
  2. W celu realizacji uprawnień z karty podarunkowej posiadacz zobowiązany jest, najpóźniej przed sfinalizowaniem transakcji zakupu towaru, okazać kartę personelowi sklepu stacjonarnego lub – jeżeli transakcja jest dokonywana w sklepie internetowym – wprowadzić w odpowiednim okienku na stronie internetowej unikalny kod karty podarunkowej. Powyższe działanie posiadacza stanowi jednocześnie upoważnienie dla wystawcy do dokonania transakcji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  3. W chwili dokonania transakcji suma punktów przypisanych do karty podarunkowej ulega pomniejszeniu o liczbę odpowiadającą łącznej kwocie ceny należnej wystawcy za sprzedaż towarów objętych transakcją. Jednocześnie wierzytelność wystawcy w stosunku do posiadacza o zapłatę ceny za towary objęte transakcją ulega umorzeniu w zakresie kwoty równej liczbie punktów ulegających pomniejszeniu z tytułu dokonania transakcji.
  4. W przypadku, gdy cena towarów będących przedmiotem transakcji dokonywanej przez posiadacza z użyciem karty podarunkowej przewyższa kwotę salda, klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej części ceny w jednej z form przewidzianych dla płatności w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.
  5. W przypadku, gdy cena towarów będących przedmiotem transakcji dokonywanej przez posiadacza z użyciem karty podarunkowej jest niższa niż kwota salda, niewykorzystane w ramach tej transakcji punkty zostaną przypisane do nowej karty podarunkowej, którą zostanie wystawiona przez wystawcę, wysłana posiadaczowi na wskazany przez niego adres email i pozostawiona do dyspozycji posiadacza, a której termin ważności będzie taki sam, jak termin ważności poprzednio wystawionej karty. Nowa karta będzie mogła zostać wykorzystana przy dokonywaniu innej transakcji aż do wyczerpania punktów przypisanych do tej karty.

 • UTRATA, ZNISZCZENIE, NIEUPRAWNIONE UŻYCIE KARTY PODARUNKOWEJ

  1. Posiadacz jest wyłącznie odpowiedzialny za utratę lub zniszczenie karty podarunkowej. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej może nastąpić wyłącznie w wypadku, gdy posiadacz okaże wystawcy paragon zakupu karty.
  2. Posiadacz jest obowiązany dołożyć wszelkich starań, by zapobiec użyciu karty podarunkowej przez osoby nieuprawnione.
  3. Wystawca nie jest zobowiązany do weryfikacji, czy posiadacz nabył kartę podarunkową lub użył karty w sposób uprawniony. Transakcja dokonana z użyciem karty pozostaje ważna i skutkuje odpowiednim pomniejszeniem salda karty podarunkowej, nawet jeśli karta podarunkowa lub kod do niej przypisany został użyty przez osobę nieuprawnioną.

 • PRAWA I OBOWIĄZKI WYSTAWCY

  1. Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty kartą w przypadku, gdy:
  1. Upłynął termin ważności karty;
  2. Saldo na karcie wynosi zero;
  3. Zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, że posiadacz wszedł w posiadanie karty w sposób nieuprawniony, lub że karta została przerobiona, lub też, że saldo na karcie nie jest zgodne z rzeczywistością.
  1. Wystawca zapewnia środki techniczne umożliwiające ustalenie ilości wydanych kart, unikalnych kodów przypisanych do kart oraz transakcji dokonanych z użyciem kart – w sposób umożliwiający prawidłowe ustalenie terminu ważności każdej karty oraz aktualnego salda karty.
  2. Wystawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by realizacja uprawnień z kart przebiegała w sposób prawidłowy. Wystawca zastrzega sobie jednak prawo do czasowego wstrzymania możliwości dokonywania transakcji z użyciem kart w przypadku wystąpienia awarii lub konieczności prowadzenia prac technicznych lub modernizacji infrastruktury związanej z korzystaniem z kart.

 • REKLAMACJE. ODSTĄPIENIE. ZWROT TOWARU

  1. Do złożenia reklamacji karty uprawniony jest każdy posiadacz karty.
  2. Reklamację można złożyć w całym okresie ważności karty w sklepie stacjonarnym lub poprzez użycie sposobu kontaktu wskazanych w Regulaminie sklepu internetowego.
  3. Wystawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie dłużej niż 14 dni od daty jej otrzymania, chyba że dla jej rozpatrzenia konieczne będzie dostarczenie wystawcy dodatkowych informacji, a wystawca zażądał dostarczenia takich informacji od posiadacza. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
  4. Jeżeli karta posiada wady uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem, wystawca na żądanie posiadacza wystawi na jego rzecz nową kartę, z przypisanym do niej saldem w wysokości odpowiadającej wysokości salda karty podlegającej reklamacji ustalonego na chwilę wydania nowej karty. W takim przypadku uprawnienia płynące z poprzednio wydanej karty, która podlegała reklamacji, wygasają.
  5. W przypadku dokonanego na podstawie przepisów prawa skutecznego odstąpienia od zakupu karty podarunkowej, wystawca zwraca uiszczoną cenę za kartę jedynie w takiej wysokości, jaka odpowiada wysokości salda karty w chwili dotarcia oświadczenia o odstąpieniu do adresata. Z tą samą chwilą prawa z karty wygasają. Transakcje dokonane do tej pory z użyciem karty pozostają w mocy.
  6. W przypadku, gdyby posiadacz, działając na podstawie przepisów prawa lub regulaminu sklepu internetowego, dokonał skutecznego zwrotu towaru zakupionego z użyciem karty podarunkowej, wystawca dokona powiększenia salda karty albo wyda posiadaczowi dodatkową kartę podarunkową, przy czym powiększenie salda lub saldo dodatkowej karty podarunkowej odpowiadać będzie cenie towaru podlagającego zwrotowi.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Treść regulaminu jest udostępniona w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym w sposób umożliwiający jej zapisanie na komputerze lub nośniku bądź wydrukowanie.
  2. Do przetwarzania danych osobowych nabywcy stosuje się postanowienia polityki prywatności obowiązującej w sklepie internetowym wystawcy.
  3. Nabywca i każdy inny posiadacz karty obowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
  4. Posiadacz karty nie może zasłaniać się zarzutem, że nabywca, przekazując mu kartę, nie poinformował go o treści regulaminu.
  5. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia nabywców kart już wydanych i posiadaczy z takich kart korzystających.
  6. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia regulaminu w nowym brzmieniu.
  7. Do stosunku prawnego wynikłego z wydania karty stosuje się prawo polskie.
  8. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 20.10.2023.
  Proponujemy przejście na polską wersję strony